Warunki gwarancyjne

 

Zakres gwarancji

Serwis Cinematic przyjmuje do naprawy wyłącznie urządzenia zakupione w sieci dystrybucji firmy Cinematic na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku wszelkich napraw bądź zmian konstrukcyjnych wykonanych przez nabywcę lub osoby nieupoważnione. Gwarancja traci swoją ważność, jeżeli na uszkodzonym urządzeniu zostanie zerwana lub w widoczny sposób uszkodzona plomba lub numery fabryczne będą nieczytelne.

Gwarancja może nie mieć zastosowania, jeżeli uszkodzenie powstało w wyniku niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji, jak również w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, zanieczyszczenia, zjawisk atmosferycznych, skoków napięcia zasilania, niewłaściwego programowania.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi. W szczególności gwarancją nie są objęte:

 • roszczenia z tytułu parametrów technicznych, jeżeli spełnione są normy podane przez producenta,
 • uszkodzenia spowodowane niezgodną z instrukcją obsługi instalacją i montażem,
 • uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją korzystaniem, użytkowaniem,
  transportem, składowaniem, konserwacją urządzenia,
 • uszkodzenia będące następstwem działania czynników zewnętrznych takich jak:
  promieniowanie, pole magnetyczne,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku działania zewnętrznych czynników chemicznych,
  termicznych lub będące następstwem działania urazów mechanicznych,
 • spowodowane działaniem lub zaniechaniem Nabywcy,
 • uszkodzenia będące następstwem zwarcia znajdującej się poza urządzeniem instalacji
  elektrycznej
 • uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej,
 • uszkodzenia wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np.
  duże zapylenie, wilgotność powietrza itp.,
 • wyroby z uszkodzoną obudową oraz wyroby nie posiadające oryginalnych części.

Zasady przyjęcia do serwisu

Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy serwisowej w ramach gwarancji jest dostarczenie reklamowanego urządzenia z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną wraz z pieczątką sprzedawcy, podpisem klienta, kopią dowodu zakupu z datą sprzedaży (faktury lub paragonu) oraz wypełnionym „Zgłoszeniem do serwisu” (wydrukowanym bądź przesłanym elektronicznie). W przypadku dostarczenia urządzenia bez wymaganych dokumentów, okres naprawy gwarancyjnej będzie liczony od dnia dostarczenia do serwisu brakujących dokumentów.

Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone do serwisu bądź Sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym oraz powinno być właściwie zabezpieczone na czas transportu przy użyciu fabrycznych zabezpieczeń wewnątrz opakowania.

W przypadku dostarczenia urządzenia w nie oryginalnym opakowaniu lub opakowanego niewłaściwie przez zgłaszającego, Serwis nie ponosi ryzyka uszkodzenia powstałego w czasie transportu do i z serwisu. Uszkodzenia transportowe spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

Cinematic przejmuje na siebie koszty przesyłki do i z serwisu w przypadku napraw w ramach gwarancji.

Terminy naprawy

Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do Cinematic.

Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy bądź wysłania urządzenia bezpośrednio do producenta.

Serwis zastrzega sobie, że jeżeli działalność firmy zostanie zakłócona przez nieprzewidywalne okoliczności takie jak klęski żywiołowe, ograniczenia importowe, itp., termin naprawy może ulec dodatkowemu wydłużeniu.